Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Algemene voorwaarden en opleidingsinformatie

Algemene voorwaarden

Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren een termijn van 14 dagen bedenktijd nadat wij de ontvangst van het inschrijfformulier en deelname aan de opleiding hebben bevestigd.

Een maand voor aanvang van de scholing ontvangt de deelnemer de factuur met het totaalbedrag en de eventueel afgesproken betalingstermijnen. Deze factuur dient binnen de genoemde termijn(en) te worden voldaan. Mocht de betaling door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dient de deelnemer voor de vervaldatum contact op te nemen.

Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is gedaan ontvangt de deelnemer eenmalig een herinnering via de mail. Is de betaling 7 dagen na de herinnering nog niet voldaan wordt € 25,00 extra in rekening gebracht.

Annuleren
Inschrijving kan tot vier weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Tot 14 dagen voor aanvang vindt 50% restitutie plaats. Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om dan een ander in de plaats te sturen. Een telefonische intake van de plaatsvervanger behoort tot de voorwaarden.

Overmacht
Het kan voorkomen dat door overmacht een dag(deel) geen doorgang kan vinden. Het instituut zal op dat moment alles in het werk stellen om een passende oplossing te vinden voor alle partijen. Indien er sprake is van restitutie van betalingen zullen wij dit binnen 14 dagen aan u overmaken.

Niveau van de opleiding
De scholing bij de Gastouderfabriek is er specifiek op gericht om diegenen die beroepshalve met kinderen werken extra inzichten en instrumenten aan te reiken om de uitoefening van hun beroep te ondersteunen.

Locaties
De opleidingen, workshops worden o.a gegeven op de volgende locaties:

Castricum: Landgoed Duin & Bosch,

Oude Parklaan 111,
1901 ZZ Castricum

Lestijden
De lestijden worden per training/workshop, opleiding, vermeld. Wanneer de te behandelen stof een kleine uitloop van de les vereist, wordt het onderwerp nog zoveel mogelijk afgerond. Dat kan betekenen dat af en toe de les hooguit vijf tot tien minuten uitloopt, maar dat zal slechts een enkele keer zijn. De lesruimtes gaan een half uur voor de aanvang van de les open. De koffie en thee staan dan klaar.

Tarieven
Op de website worden de actuele tarieven vermeld.

Eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven bij het instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

Auteursrecht (copyright) ©
Het lesmateriaal dat indien nodig ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het zonder toestemming te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of er uit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer de docent hier toestemming voor heeft verleend.

Vertrouwelijkheid
De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medecursisten en docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mededeelnemers en docenten volledig wordt gerespecteerd.

Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.

Ontbinding van de overeenkomst
In het voorkomende geval dat een deelnemer door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de lessen verstoort, kan de docent besluiten de overeenkomst met de deelnemer eenzijdig te ontbinden. De deelnemer krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Hij/zij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijkt de deelnemer onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. De deelnemer wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.

In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Klachtenregeling
Algemeen

  1. Een deelnemer die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van de Gastouderfabriek, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie.
  2. De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
  3. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
  4. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie en, indien van toepassing, de onafhankelijke derde te raadplegen.
  5. Indien wij uw klacht hebben ontvangen zullen wij u daarvan binnen 7 werkdagen een bevestiging sturen.
  6. Van de beslissing op de klacht wordt de deelnemer en het instituut binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de commissie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager en het instituut worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

  1. Deelnemers kunnen indien gewenst een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan indien gewenst anoniem.
  2. Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.
  3. Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige.

Deze functie wordt momenteel waargenomen door mw. Rosanna Hofman.

De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor De Gastouderfabriek en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel cq. advies.

Signalering knelpunten door deelnemers
Deelnemers kunnen schriftelijk aan de directie kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen binnen de instelling voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door deelnemer pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de deelnemer direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.

Directie/ coördinator:
Mw. O.A. van den Broek-Pupeschi
E: info@gastouderfabriek.nl
T: 06 44008380

Vertrouwenspersoon:
Mw. R.C. Hofman
E: r.c.hofman@chello.nl
T: 06 23 36 13 45

Beroepsmogelijkheid onafhankelijke derde:
Mw. N. Nagtegaal
E: nelleke@backboonn.nl
T: 06 14 77 85 45

Klachtencommissie:
Dhr. M. Bout, de onafhankelijke persoon, aangewezen door de Gastouderfabriek.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de inbrenger van de klacht.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de twee bovenstaande aangewezen personen.

Mediation:
Klachten waarbij het instituut, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de onafhankelijke derde geen uitkomst kunnen bieden wordt de hulp van een mediator ingeschakeld:
Do Mediation, Dorien Köhne te Purmerend.

 

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen